RSS

Punjenje i pražnjenje kondenzatora

Način na koji se kondezator puni i prazni možemo videti ovde .

Kondezator se puni pomoću izvora jednosmerne struje, a prazni  kratkim spajanjem njegovih krajeva.

Advertisements
 
 

Obeležavanje otpornika bojama

Otpornici se mogu obeležavati bojama tj. na telu im se nanose obojene trake na osnovu kojih možemo odrediti nazivnu otpornost i toleranciju. Svaka obojena traka ima odgovarajuću vrednost i funkciju.

Ukupnu otpornost :

Primer_1: 

Smeđa   1
Crna      0
Zlatna  x 0.1
Žuta (verovatno u stvarnosti neće biti Smiley)

R=10 x 0.1
R=1 om

Primer_2:

Plava    6
Crvena  2
Smeđa  x10
Zlatna   +5%

R= 62 x 10
R= 620 oma +5%

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 26. oktobra 2011. in Osnove elektrotehnike 1

 

Blok šema računarskog sistema

Na slici je data blok šema Fon-Nojmanovog računarskog sistema :

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 26. oktobra 2011. in Računari

 

Parametri naizmeničnih veličina

Perioda je vremenski interval posle koga se vrednosti naizmenične veličine ponavljaju po intenzitetu i smeru. Obeležava se sa T, a jedinica za nju je s (sekunda).

Frekvencija je broj celih ciklusa (perioda) u jednoj sekundi. Obeležava se sa f, a jedinica za nju je Hz(herc).

f=1/T

Amplituda je najveća vrednost koju postiže naizmenična veličina. Pored oznake veličine piše se indeks (slovo) m npr. Im, Um .

Efektivna vrednost naizmenične struje se definiše kao odgovarajuća jednosmerna struja koja razvija istu količinu toplote za vreme jedne periode kao i naizmenična. Ova struja razvija istu količinu toplote u pozitivnoj i u negativnoj poluperiodi  jer zagrevanje ne zavisi od smera struje. Obeležava se odgovarajućom slovnom oznakom I ili Ieff.

                               I=Im/√2

Slično važi za napon U=Um/√2

Srednja vrednost naizmeničnih struje se određuje samo za pozitivnu poluperiodu i predstavlja jednosmernu struju kod koje protekne ista količina elektriciteta kao ikod odgovarajuće naizmenične

Faza naizmenične veličine promeni se za ugao 2π radijana ili 360 stepeni za vreme jednako periodi T. Ona može biti trenutna i početna. Početna je u trenutku t=0, a trenutna u bilo kom trenutku t.

Ugaona brzina (kružna frekvencija) se obeležava slovom ω, a jedinica za kružnu frekvenciju je rad/s.

 

Izračunavanje kapacitivnosti pločastog kondezatora

Kapacitivnost pločastog kondezatora izračunavamo :

C =ε S /d

gde je  S-površina ploča

ε -dielektrična konstanta

d-rastojanje između ploča.

Na  ovom sajtu  možete pratiti promene pločastog kondezatora u funkciji promena dimenzija kondezatora i vrste dielektrika.

 

Prvi članak

Blog  https://jasminkamilosavljevic.wordpress.com je formiran za potrebe seminara Blog, Twitter i Facebook u nastavi, akreditovanog pod rednim brojem 468 u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2011/2012. godinu.

Seminar je namenjen učiteljima, nastavnicima, profesorima, stručnim saradnicima, direktorima i svim ostalim prosvetnim radnicima. Program seminara pripada sledećim prioritetnim oblastima: komunikacijske veštine, učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenjem, jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih naročito u oblasti inovativnih metoda i upravljanja odeljenjem, saradnja sa roditeljima, učenicima i učeničkim parlamentima i informaciono komunikacione tehnologije.

Blog je osmišljen je sa ciljem da osavremeni obrazovno – vaspitni proces u školi iz oblasti elektrotehnike, električnih merenja i računara (otuda podnaslov “ tri u jednom“).

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 15. oktobra 2011. in Uncategorized